همکاران محترم ثبت شماره تلفن مسافر جهت هرگونه تغييرات الزاميست
همکاران گرامي توجه داشته باشيد
ثبت شماره تلفن مسافر جهت هرگونه تغييرات الزاميست درغير اين صورت کليه مسئوليت و خسارت برعهده رزرو گيرنده ميباشد و شرکت پروازگشت هيچ گونه مسئوليتي ندارد
سایر اعلانات