مشهد- کابل * تهران- کابل * مشهد- مزارشريف *با ماهان
پروازهاي * مشهد - کابل * تهران - کابل * مشهد - مزارشريف * با هواپيمايي ماهان

پرواز * مشهد - هرات * با هواپيمايي کيش ايرسایر اعلانات